รู้จักรังวัดที่ดินแบบละเอียดและการคิดค่ารังวัดที่ดิน

yourte-contemporaine.com บทความอสังหาริมทรัพย์ บ้าน ที่ดิน  » ที่ดิน »  รู้จักรังวัดที่ดินแบบละเอียดและการคิดค่ารังวัดที่ดิน
0 Comments
ค่ารังวัดที่ดิน

รังวัดที่ดินถือว่ามีความสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อ-ขายที่ดิน จะต้องตรวจสอบให้ถี่ถ้วน เช่น เรื่องของโฉนดที่ดิน ราคา และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ โดยการรังวัด เป็นกระบวนการสำคัญที่ต้องทำก่อนการซื้อ-ขายที่ดิน มาดูกันว่า ขั้นตอนการขอรังวัดที่ดินมีขั้นตอนอย่างไร และตรวจสอบค่ารังวัดที่ดิน

รังวัดที่ดินสำคัญอย่างไร

การรังวัดที่ดินจะตรวจสอบว่าที่ดินที่ต้องการซื้อ-ขายตรงกับที่ระบุไว้ในโฉนดหรือไม่ เนื่องจากจำนวนขนาดที่ดินที่ระบุในโฉนดอาจมากหรือน้อยกว่าพื้นที่จริง

รังวัดที่ดินมีกี่ประเภท

การรังวัดที่ดินสามารถยื่นคำขอได้ใน 3 กรณีด้วยกัน คือ

 • การรังวัดแบ่งแยก

หากเจ้าของที่ดินต้องการแบ่งที่ดินผืนใหญ่ออกเป็นหลายแปลง ไม่ว่าจะแบ่งขาย แบ่งมรดก หรือเหตุผลอื่น เจ้าของที่ดินจะต้องยื่นคำขอรังวัดที่ดินใหม่ต่อกรมที่ดิน และออกโฉนดที่ดินที่แบ่งใหม่ให้กับเจ้าของบ้านเพิ่มเติมอีกด้วย

 • การรังวัดรวมโฉนด

หากเจ้าของที่ดินซื้อที่ดินบริเวณใกล้เคียงกับที่ดินเดิมและต้องการรวมเป็นโฉนดใหม่ เจ้าของที่ดินต้องยื่นคำร้องขอรังวัดที่ดินกับเจ้าหน้าที่กรมที่ดินใหม่ และออกโฉนดรวมใหม่ให้กับเจ้าของที่ดินเพิ่มเติม

 • การรังวัดสอบเขต

หากเจ้าของที่ดินต้องการทราบว่าเนื้อที่ทั้งหมดตรงกับในโฉนดหรือไม่ และสภาพที่ดินจริงกี่ไร่ กี่งาน หรือกี่ตารางวา รวมทั้งหากเกิดกรณีการสูญหายของหลักเขต

เจ้าของที่ดินต้องยื่นคำร้องขอรังวัดที่ดินต่อเจ้าหน้าที่กรมที่ดินเพื่อทำการรังวัดและวางหลักปักหลักใหม่หากหลักปักฐานเดิมสูญหาย แก้ไขจำนวนหลักหมุดรวมทั้งแนวเขตที่ดินลงในโฉนดใหม่ให้ถูกต้อง

สิ่งที่เจ้าของที่ดินควรรู้ก่อนขอรังวัดที่ดิน

จากเว็บไซต์กรมที่ดินมีรายละเอียดการขอรังวัดที่ดินและสิ่งที่เจ้าของที่ดินควรทราบดังนี้

 1. ที่ดินครอบครองหลักฐานอะไร นำหลักฐานของท่านมาประกอบการยื่นคำขอรังวัดที่ดิน
 2. ที่ดินตั้งอยู่ หมู่ที่เท่าใด ตำบล อำเภอ อะไร
 3. ใครเป็นเจ้าของที่ดินข้างเคียง ติดที่สาธารณประโยชน์หรือไม่
 4. ที่ดินมีสภาพอย่างไร เช่น ทุ่งนา แม่น้ำ สวน แม่น้ำ ที่อยู่อาศัย 

ยื่นคำขอรังวัดที่ดินได้ที่ไหน

ยื่น ณ สำนักงานที่ดินจังหวัด, สำนักงานที่ดินจังหวัดหรือสำนักงานที่ดินอำเภอที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ แบ่งออกเป็น

 1. ติดต่อสำนักงานที่ดินจังหวัดหรือสาขาของสำนักงานที่ดินจังหวัดที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่
 2. ติดต่อสำนักงานที่ดินที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่

การขอรังวัด แบ่งหรือสอบแนวเขตโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์

 1. บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
 2. โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์
 3. หลักฐานประกอบคำขอรังวัด ได้แก่ โฉนดที่ดิน
 4. บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส หลักฐานการเปลี่ยนชื่อนามสกุล
 5. โฉนดที่ดินที่จะรวมต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
  • ต้องเป็นหนังสือกรรมสิทธิ์ประเภทเดียวกัน ยกเว้น โฉนดแผนที่และโฉนดที่ดินรวมกันได้
  • ชื่อผู้ครอบครองที่ดินต้องเหมือนกันทุกโฉนดที่ดินและทุกคนต้องยังมีชีวิตอยู่
  • ต้องเป็นที่ดินที่อยู่ติดกับที่ดินผืนเดียวกันในจังหวัดและสำนักงานที่ดินเดียวกัน

ลองมาดู 15 บริการที่คุณทำเองได้ ไม่ต้องไปสำนักงานที่ดิน

ขั้นตอนการรังวัด แบ่งแยก รวม ตรวจสอบเขตที่ดิน.

 1. รับบัตรคิวจากประชาสัมพันธ์
 2. รับคำขอสอบสวน ชำระเงินค่าธรรมเนียมคำขอ
 3. เงินฝากของผู้สำรวจ กำหนดผู้สำรวจ กำหนดเงินฝากของผู้สำรวจ
 4. พิมพ์ชื่อเจ้าของที่ดินข้างเคียงบนใบแจ้งข้างเคียง
 5. รับหนังสือแจ้งวางแนวเขตที่ดิน
 6. ช่างรังวัดออกไปรังวัดตามวันที่กำหนด
 7. คำนวณพื้นที่และเขียนแผนที่บนโฉนดที่ดิน
 8. ส่งรังวัดคืนกรมทะเบียนเรียกผู้ขอขึ้นทะเบียน
 9. สอบสวนจดทะเบียนแบ่งแยก
 10. ตรวจอายัด
 11. ชำระเงินค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และค่าโฉนด
 12. แก้รายการทะเบียน และจดทะเบียนแบ่งแยก
 13. สร้างโฉนดที่ดินแปลงแบ่งแยก
 14. เสนอเจ้าพนักงานที่ดินลงนามและประทับตรา
 15. แจกโฉนดที่ดินแปลงแบ่งแยก

ขั้นตอนการขอแบ่งพื้นที่พร้อมหนังสือรับรองการทำประโยชน์

 1. ให้เจ้าของที่ดินนำหนังสือรับรองการทำประโยชน์และเอกสารต่างๆมายื่นคำขอ
 2. ให้ถ้อยคำในการนัดรังวัด เพื่อ
 • กำหนดวันทำการรังวัด
 • กำหนดค่าใช้จ่ายในการรังวัด
 • กำหนดเจ้าหน้าที่และสถานที่นัดพบ
 1. รับเจ้าหน้าที่ไปทำการรังวัดและปักหลัก จนเสร็จการ
 2. ลงนามในเอกสารต่าง ๆ
 3. รอรับหนังสือแจ้งให้ไปดำเนินการจดทะเบียน ฯลฯ

การคิดค่ารังวัดที่ดิน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดินตามกฎหมาย (กฎกระทรวง ฉบับที่ 47 และ 48 ออกตามความในพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2497) ดังนี้

 • ค่าธรรมเนียมรังวัด
  • เกี่ยวกับโฉนดที่ดิน แปลง/วัน/ละ 40 บาท
  • เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์ แปลง/วัน/ละ 30 บาท
 • ค่า หลักละ 15 บาท ตามการใช้งานจริง
 • ค่าใช้จ่ายในการสำรวจมีดังนี้
  • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมค่าส่ง side wart ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 200 บาท
  • ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ปกครองท้องที่ไม่เกินอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง
  • ค่าพาหนะของเจ้าหน้าที่และช่างรังวัด ไม่เกิน 1,600 บาทต่อวัน
  • ค่าจ้างช่างรังวัด คน/วัน 420 บาท (ตามเขตจังหวัดที่กระทรวงการคลังกำหนด)

การรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน

 1. พื้นที่ไม่เกิน 5 ไร่ ชั่วโมงทำงาน 1 วัน ค่าใช้จ่ายเรียกไม่ได้ 3,480 บาท
 2. พื้นที่ไม่เกิน 15 ไร่ ชั่วโมงทำงาน 2 วัน ค่าใช้จ่ายเรียกได้ไม่เกิน 6,760 บาท
 3. พื้นที่ไม่เกิน 30 ไร่ ชั่วโมงทำงาน 3 วัน ค่าใช้จ่ายเรียกได้ไม่เกิน 10,040 บาท
 4. พื้นที่ไม่เกิน 50 ไร่ ชั่วโมงทำงาน 4 วัน ค่าใช้จ่ายเรียกได้ไม่เกิน 13,320 บาท

การรังวัดเกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์

 • พื้นที่ไม่เกิน 20 ไร่ ชั่วโมงทำงาน 1 วัน ค่าใช้จ่ายเรียกได้ไม่เกิน 2,640 บาท
 • พื้นที่ไม่เกิน 50 ไร่ ชั่วโมงทำงาน 2 วัน ค่าใช้จ่ายเรียกได้ไม่เกิน 5,200 บาท