ที่ดินขายทอดตลาดกรมบังคับคดี 2567 มีขั้นตอนการขายทอดตลอดที่ดินอย่างไร

yourte-contemporaine.com บทความอสังหาริมทรัพย์ บ้าน ที่ดิน  » ที่ดิน »  ที่ดินขายทอดตลาดกรมบังคับคดี 2567 มีขั้นตอนการขายทอดตลอดที่ดินอย่างไร
0 Comments
ที่ดินขายทอดตลาดกรมบังคับคดี 2567

การประมูลซื้อที่ดินจากกรมบังคับคดีเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นเจ้าของที่ดินในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด อย่างไรก็ตาม มีขั้นตอนและกระบวนการที่ซับซ้อนที่ผู้สนใจต้องทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาในอนาคต บทความนี้จะให้ข้อมูลครอบคลุมเกี่ยวกับการประมูลที่ดินขายทอดตลาดกรมบังคับคดี 2567  

ความหมายของการขายทอดตลาดที่ดินจากกรมบังคับคดี

การขายทอดตลาดที่ดินจากกรมบังคับคดีเป็นกระบวนการทางกฎหมายที่กรมบังคับคดีจัดขึ้นเพื่อขายทรัพย์สินที่ถูกยึดจากลูกหนี้ที่ผิดนัดชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ ทรัพย์สินเหล่านี้รวมถึงที่ดิน บ้าน คอนโดมิเนียม และสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ

ขั้นตอนการขายทอดตลาดที่ดิน

 1. การยึดทรัพย์สิน เมื่อลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ เจ้าหนี้สามารถยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้มีการบังคับคดีกับลูกหนี้ หากศาลมีคำสั่งให้บังคับคดี กรมบังคับคดีจะดำเนินการยึดทรัพย์สินของลูกหนี้
 2. การประเมินราคา ทรัพย์สินที่ถูกยึดจะต้องได้รับการประเมินราคาโดยผู้ประเมินราคาอิสระที่กรมบังคับคดีแต่งตั้ง
 3. การประกาศขายทอดตลาด หลังจากประเมินราคาแล้ว กรมบังคับคดีจะประกาศวันเวลาและสถานที่สำหรับการขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้น
 4. การประมูลซื้อ ในวันประมูล ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมประมูลซื้อทรัพย์สินได้ โดยจะต้องวางเงินประกันก่อนการประมูล ผู้ประมูลรายสุดท้ายที่เสนอราคาสูงสุดจะได้รับการจัดสรรทรัพย์สินนั้น

ข้อดีของการซื้อที่ดินขายทอดตลาดจากกรมบังคับคดี

 • ราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด เนื่องจากเป็นการขายเพื่อชำระหนี้
 • โอกาสในการได้ที่ดินในทำเลดี
 • มีความโปร่งใสและเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมาย

เตรียมความพร้อมสำหรับการประมูลซื้อที่ดินขายทอดตลาด

เมื่อตัดสินใจที่จะเข้าร่วมการประมูลซื้อที่ดินขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี มีสิ่งที่ควรเตรียมความพร้อมดังต่อไปนี้

ศึกษาข้อมูลที่ดินอย่างละเอียด

 • ตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ ก่อนการประมูล ควรตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ของที่ดินให้ถูกต้องและปราศจากภาระผูกพัน เช่น จำนอง จำนำ หรือมีคดีความใด ๆ ค้างอยู่หรือไม่
 • สำรวจสภาพที่ดิน ลงพื้นที่สำรวจสภาพที่ดินด้วยตนเองว่ามีลักษณะตรงตามที่ระบุในเอกสารหรือไม่ รวมถึงตรวจสอบสาธารณูปโภคต่าง ๆ
 • ตรวจสอบผังเมือง ศึกษาข้อมูลผังเมืองและสภาพแวดล้อมบริเวณใกล้เคียง เพื่อประเมินศักยภาพในการใช้ประโยชน์ที่ดินนั้น
 • เปรียบเทียบราคาประเมิน เปรียบเทียบราคาประเมินที่กรมบังคับคดีกำหนดกับราคาตลาดในบริเวณใกล้เคียง เพื่อประเมินความคุ้มค่า

จัดเตรียมเงินทุน

การประมูลซื้อที่ดินจำเป็นต้องมีเงินสดจำนวนมากพร้อมสำหรับวางประกัน ดังนั้นจึงควรเตรียมเงินทุนไว้ล่วงหน้า โดยอาจต้องกู้เงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น ๆ หากยังไม่มีเงินทุนเพียงพอ

มีความรู้ในกฎระเบียบและกระบวนการประมูล

ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับกฎระเบียบ ขั้นตอน และกระบวนการประมูลของกรมบังคับคดีอย่างละเอียด เพื่อให้เข้าใจถึงสิทธิ์และหน้าที่

ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เมื่อประสงค์จะเข้าร่วมประมูลซื้อที่ดินจากกรมบังคับคดี ผู้สนใจควรศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด เช่น

 • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เกี่ยวกับการบังคับคดีและการขายทอดตลาด
 • พระราชบัญญัติขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ. 2474 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดให้มีการขายทอดตลาด
 • ระเบียบกรมบังคับคดีว่าด้วยการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี

การศึกษากฎหมายเหล่านี้จะช่วยให้ผู้สนใจเข้าใจถึงสิทธิ์ หน้าที่ และขั้นตอนต่าง ๆ อย่างถูกต้อง ลดความเสี่ยงจากการดำเนินการที่ผิดพลาด

ขั้นตอนการประมูลซื้อที่ดินขายทอดตลาด

เมื่อเตรียมความพร้อมอย่างครบถ้วนแล้ว ผู้สนใจจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประมูล

 • ติดต่อกรมบังคับคดี สำหรับรายละเอียดการลงทะเบียนและวันเวลาที่จะมีการประมูล
 • จัดเตรียมเอกสารประกอบ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองนิติบุคคล (ถ้าเป็นนิติบุคคล) เป็นต้น
 • วางเงินประกันการประมูล ตามจำนวนที่กรมบังคับคดีกำหนด ซึ่งมักจะอยู่ระหว่าง 10-20% ของราคาประเมิน

กระบวนการประมูล

 • รับฟังรายละเอียด เจ้าหน้าที่จะแจ้งรายละเอียดเงื่อนไขและกติกาการประมูลก่อนเริ่มประมูล
 • การประมูลแบบพร้อมเพรียงกัน จะมีการเปิดประมูลทีละรายการ โดยผู้ประมูลแต่ละรายจะเสนอราคาพร้อมกัน
 • การขานราคา หากมีผู้เสนอราคาเท่ากันหลายราย จะมีการขานราคาเพิ่มขึ้นทีละรอบจนกว่าจะได้ผู้ชนะ
 • การชำระเงินค่าซื้อ ผู้ชนะการประมูลต้องชำระเงินค่าซื้อที่เหลือทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์และถูกริบเงินประกัน
 • การรับมอบทรัพย์สิน เมื่อชำระเงินครบถ้วนแล้ว กรมบังคับคดีจะดำเนินการส่งมอบทรัพย์สินให้แก่ผู้ชนะประมูล

แนวทางปฏิบัติหลังการประมูล

หลังจากได้รับมอบทรัพย์สินแล้ว ผู้ชนะประมูลควรดำเนินการดังนี้

1. จดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรม

เพื่อให้การถือครองที่ดินถูกต้องตามกฎหมาย จำเป็นต้องนำหลักฐานการซื้อขายจากกรมบังคับคดีไปจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานที่ดินท้องที่ที่ที่ดินตั้งอยู่

2. เสียภาษีตามกฎหมายกำหนด

การซื้อขายที่ดินต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนและภาษีตามกฎหมายกำหนด เช่น ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

3. จัดการเรื่องผู้ครอบครองที่ดิน

ในบางกรณีอาจมีผู้ครอบครองที่ดินอยู่ก่อนแล้ว ผู้ซื้อจะต้องจัดการแจ้งเรื่องการได้สิทธิครอบครองตามระเบียบและนำบุคคลดังกล่าวออกจากที่ดิน

4. ตรวจสอบภาระจำยอมบนที่ดิน

ที่ดินอาจมีภาระจำยอมบางประการติดไปด้วย เช่น ทางเดิน ทางน้ำ สายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ เป็นต้น ผู้ซื้อจำเป็นต้องตรวจสอบและยอมรับและปฏิบัติตามภาระจำยอมเหล่านั้น

ข้อควรระวังในการประมูลซื้อที่ดินขายทอดตลาด

แม้ว่าการซื้อที่ดินขายทอดตลาดจากกรมบังคับคดีจะมีข้อดี แต่ก็มีข้อควรระวังบางประการดังนี้

ปัญหาการครอบครองที่ดิน

บางครั้งอาจมีบุคคลอื่นครอบครองที่ดินแปลงนั้นอยู่ก่อนแล้ว ซึ่งจะต้องดำเนินการแจ้งและเคลียร์ให้บุคคลเหล่านั้นออกจากพื้นที่ตามกระบวนการทางกฎหมาย อาจจำเป็นต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

ข้อพิพาททางกฎหมาย

หากเอกสารสิทธิ์หรือรายละเอียดของที่ดินมีปัญหา อาจก่อให้เกิดข้อพิพาททางกฎหมายในภายหลัง ผู้ซื้อจึงต้องตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนการประมูล

ปัญหาสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ดินบางแปลงอาจมีปัญหาเรื่องสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ไม่มีไฟฟ้า ประปา หรือถนน ทำให้ต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมในการพัฒนา

การแข่งขันสูง

เนื่องจากผู้สนใจเข้าประมูลมีจำนวนมาก อาจทำให้เกิดการแข่งขันการประมูลอย่างรุนแรงในบางรายการ ส่งผลให้ราคาที่ซื้อได้สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้

แนวโน้มการขายทอดตลาดที่ดินในปี 2567

เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์เศรษฐกิจและการเงินของประเทศ คาดว่าในปี 2567 จะมีการขายทอดตลาดที่ดินจากกรมบังคับคดีเพิ่มขึ้น เนื่องจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้

1. ภาวะหนี้ครัวเรือนยังคงอยู่ในระดับสูง

แม้ว่ารัฐบาลจะออกมาตรการช่วยเหลือ แต่ยังคงมีครัวเรือนจำนวนมากที่ประสบปัญหาภาระหนี้สิน ซึ่งอาจนำไปสู่การผิดนัดชำระหนี้และการบังคับคดียึดทรัพย์

2. ผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ

การชะลอตัวของเศรษฐกิจอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจและรายได้ของประชาชน ทำให้มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้น

3. นโยบายการกระตุ้นการใช้จ่ายและการลงทุน

รัฐบาลอาจมีนโยบายกระตุ้นการใช้จ่ายและการลงทุนของประชาชน ซึ่งการประมูลซื้อที่ดินราคาถูกจากกรมบังคับคดีอาจเป็นหนึ่งในทางเลือกที่น่าสนใจ

4. ความต้องการที่อยู่อาศัยจากการขยายตัวของประชากร

ประเทศไทยยังมีการขยายตัวของประชากรในเมืองใหญ่อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีความต้องการที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น ทำให้การประมูลซื้อที่ดินเพื่อปลูกสร้างที่อยู่อาศัยเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ

ด้วยปัจจัยเหล่านี้ จึงคาดการณ์ได้ว่าการขายทอดตลาดที่ดินของกรมบังคับคดีในปี 2567 จะมีจำนวนมากขึ้น และอาจมีการแข่งขันสูงในการประมูล โดยเฉพาะที่ดินในทำเลดี การศึกษาข้อมูลและเตรียมการอย่างรอบคอบจึงเป็นสิ่งสำคัญ

บทสรุป

การประมูลซื้อที่ดินขายทอดตลาดกรมบังคับคดี 2567 ถือเป็นโอกาสที่ดีในการได้ที่ดินในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด อย่างไรก็ตาม ผู้สนใจต้องศึกษาและเตรียมความพร้อมอย่างรอบคอบ ทั้งในด้านการจัดเตรียมเงินทุน การตรวจสอบข้อมูลที่ดินและเอกสารสิทธิ์ ตลอดจนความรู้ความเข้าใจในกฎหมายและกระบวนการของกรมบังคับคดีเป็นอย่างดี